تبلیغات
بصیرت - در حصار قصار مولا
                               

مردم دشمن آنند که نمیدانند


هر که را شکیبایی نرهاند بیتابیاش تباه گرداند.


ستیز، تدبیر را باطل کند.


جدال، تدبیر را ویران کند.


برادرت را با نیکویی بدو سرزنش کن و گزند وی را به بخشش بدو  به وی بازگردان.


کوتاهی در کار را پشیمانی بار است و دوراندیشی را سلامت در کنار.


مرد را سرزنش نکنند که چرا حق خود را دیر درخواست نمود، بلکه او را عیب کنند که دست بدانچه از آن او نیست گشود.


اگر بردبار نیستی خود را به بردباری وادار، چه کم است کسی که خود را همانند مردمی کند و از جملهی آنان نشود.


چون از کاری ترسی بدان درشو، که خود را سخت پاییدن، دشوارتر، تا در نشدن در کار و ترسیدن.


با خاموش بودن بسیار، وقار پدیدار شود و با دادن، داد دوستان فراوان گردند و با بخشش، بزرگی قدر آشکار گردد و با فروتنی نعمت تمام و پایدار و با تحمل رنجها سروری به دست آید و به عدالت کردن دشمن از پا درآید و با بردباری برابر بیخرد، یاران بسیار یابد.


در دگرگونی روزگار، گوهر مردان است پدیدار.


با پاداش دادن به نیکوکار بدکار را بیازار.


بدی را از سینهی جز خود با کندن آن از سینهی خویشتن، برکن.


دلها را هوایی است و روی آوردنی و پشت کردنی، پس دلها را آنگاه به کار گیرید که خواهان است و روی در کار، چه دل اگر به ناخواه به کاری وادار شود، کور گردد.


آنچه از مالت رفت و تو را پند آموخت، از دستت نشد و نسوخت.


بر آزار و درد بایدت تحمل نمود وگرنه هرگز خرسند نخواهی بود.


آنکه حساب نفس خود کرد، سود برد و آنکه از آن غافل ماند، زیان دید و هر که ترسید، ایمن شد و هر که پند گرفت، بینا گردید و آن که بینا شد، فهمید و آنکه فهمید، دانش ورزید.


از گریختن نعمتها بترسید که هر گریختهای باز نخواهد گردید.


آنکه زمام خود را به دست سستی سپارد، حقوق را خوار دارد و آنکه سخنچین را پیروی کند، دوست را از دست بدهد.


آنکه خود را در جاهایی که موجب بدگمانی است نهاد، آن را که گمان بد بدو برد، سرزنش مکناد.


آنکه راز خود را نهان داشت، اختیار را به دست خویش گذاشت.


خود پسندیدن، مانع به زیادت رسیدن است.


آنکه حق کسی را گزارد که حقش را به جا نیارد، به بندگی او اعتراف دارد.


شکیبا پیروزی را از کف ندهد، اگرچه روزگارانی بر او بگذرد
.
طبقه بندی: بصیرت،

تاریخ : چهارشنبه 8 شهریور 1391 | 14:36 | نویسنده : علی درزیان | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.